Algemene Voorwaarden PINC

Conform de INretail algemene voorwaarden voor de mode- en schoenenbranche

Artikel 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als lid van de vereniging INretail een bedrijf in de mode- en/of
schoenendetailhandel uitoefent;
b. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant modeartikelen
en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
c. onder modeartikelen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voor
zover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer;
d. vereniging INretail: vereniging van ondernemers in de Woon-, Mode-, Sport- en Schoenendetailhandel, gevestigd te
Zeist;

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren
van modeartikelen en schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

Artikel 3 OFFERTES
Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te
rekenen vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 4 VOORUITBETALING
De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50%
van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag geheel voldaan, dan
zal de ondernemer de consument een kwitantie en eigendomsbewijs ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een
schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie/eigendomsbewijs kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag, het aanbetaalde
bedrag en/of het eigendom door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 5 RUILING
1. Tenzij anders overeengekomen heeft de consument recht op ruiling van het gekochte modeartikel en/of de gekochte
schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na aankoop
van het gekochte modeartikel en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;
– het modeartikel en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde modeartikelen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden
van modeartikelen en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of
anderszins aangepast voor de consument, en voor artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de
ondernemer besteld zijn.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE
1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde modeartikelen en/of schoenen voorbehouden.
De consument wordt pas eigenaar van de gekochte modeartikelen en/of schoenen als hij de koopprijs en het eventueel
meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening
van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

Artikel 7 ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT
1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid
om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding
te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte
betekenis – deze niet rechtvaardigt.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening
vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht,
tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 8 LEVERTERMIJN
1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte
modeartikel of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen.
Na aflevering gaat het risico van de modeartikelen en/of schoenen over op de consument.
2. De levertermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke termijn overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke levertermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in
gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt
verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Gaat de ondernemer binnen
deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. De ondernemer is slechts gehouden die
schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de
aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
4. Bij overschrijding van de uiterste levertermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen, onder overlegging van
het bewijs van die schade.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken
dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 9 GARANTIES
1. De ondernemer staat er voor in dat geleverde modeartikelen en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst
(conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat modeartikelen en/of schoenen die eigenschappen bezitten
die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder
gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van
de modeartikelen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of
die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent door
de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Artikel 10 BETALING
1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden
voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de
factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in
verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op
zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst
van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere
aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 11 WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening
te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge artikel 10 van deze voorwaarden tot
aan de dag van betaling.
2. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 35 komen voor
rekening van de consument.

Artikel 12 GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling,
direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens
gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte modeartikelen en/of schoenen heeft gedragen.

Artikel 13 KLACHTEN
1. Klachten over gebreken aan gekochte modeartikelen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering
van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na constatering daarvan, bij de
ondernemer te worden ingediend.
2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te
tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt
aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het
maken van het modeartikel en/of de schoenen te bewaren.

Artikel 14 GESCHILLEN
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met
betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde modeartikelen en/of schoenen, kunnen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16 AFWIJKINGEN
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig
indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de consument zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of
bestelbon, of indien dit in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.
Juli 2014